Wist je dat?!

 

 1. De in zomer 2008 door de gemeente voorspelde omvangrijke dijkverhoging bij Culemborg nu nog maar een 3 cm dikker stukje asfalt bij het Bakelbos betekent?
 2. De overige locale dijkversterking maatregelen ook van relatief beperkte omvang zijn?
 3. Het Waterschap Rivierenland al in 2009 besloten heeft om terughoudend te zijn in de communicatie naar de Culemborgse bewoners in de Klankbordgroep?
 4. De gemeente Culemborg zelfs niet eens de moeite heeft genomen om een Klankbordgroep in te stellen?
 5. De nu gesneuvelde dijkverlegging bij het Pikse Boogerdje extra buitendijkse grond moest opleveren om als “nieuwe natuur” het verlies aan EHS-natuur door de nieuwe jachthaven in de Lazaruswaard te kunnen compenseren?
 6. Na het loskoppelen van PKB Ruimte voor de Rivier ook geen deskundige advisering meer door het Q-team van Rijkswaterstaat zal plaatsvinden?
 7. Geen rivier verruimende maatregelen aan de Houtense kant van de Lek zullen plaatsvinden?
 8. De verwachting, dat de uiterwaard maatregelen voldoende ruimte voor de rivier zullen  opleveren om de ophoging van het rivierfront en aanleg van de nieuwe haven te compenseren alleen nog maar kan worden waargemaakt door nog meer sleuven in onze oostelijke uiterwaarden te graven?
 9. Vanuit Ruimte voor de Rivier dit gebied altijd al als onvoldoende bijdragend voor serieuze waterafvoer werd beschouwd? 
 10. Het Q-team van Rijkswaterstaat verder uitbreiden van het wateroppervlak van de Redichemse Afgraving sterk afraadt?
 11. Geen enkele van de kern ontwikkelingen van Culemborg aan de Lek door de Provinciale Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Nederrijn /Lek worden ondersteund?
 12. De Provincie nog geen ontgronding vergunning voor onze uiterwaarden heeft afgegeven?
 13. De Redichemse Afgraving nog steeds op de reservelijst van de overheid staat voor slibstort?
 14. De MilieuAdviesRaad (MAR) liever bevers dan zonnende recreanten in de Redichemse Waard ziet?
 15. Het verdwijnen van de camping bij de haven, en dus de afname in recreatie, een duidelijke vermindering betekent van de mogelijkheid tot riviergebonden activiteiten?
 16. De met Ballast Van Oord in 2009 overeengekomen zandwinning in de Redichemse Waard in cultuurhistorisch bijzonder waardevol gebied plaats vindt?
 17. De Provincie Gelderland van mening is dat het behoud van cultuurhistorie boven het maken van “nieuwe natuur” gaat?
 18. Grote kans bestaat dat de geplande “nieuwe natuur” wordt gecreëerd door verondieping van zanduitgravingen met een mengsel van klasse A en B verontreinigd slib?
 19. Deze diepe, kleilaag doorbrekende, uitgravingen in de Lazaruswaard en Redichemse Waard additionele  hoeveelheden, mogelijk zelfs verontreinigd, binnendijks kwelwater zullen veroorzaken?
 20. De gemeente Culemborg voor de kosten moet opdraaien van extra maatregelen om dit tegen te gaan?
 21. Toch weer wel villa’s worden gebouwd rond de Put van Hussen (nu eigendom van Ballast van Oord)?
 22. De verdubbeling van de capaciteit van de jachthaven een vorm van schaalvergroting is, die zeker niet automatisch tot minder kosten leidt (Kerntakendiscussie 2010)?
 23. Niet voorzien is in voldoende ruimte in het Veerweggebied voor grootschalige winterberging van boten en zowel een jachthaven als een (overdekte) botenstalling niet in een puur EHS-gebied thuis horen?
 24. Voor bouwen in de uiterwaard een “nee, tenzij” principe geldt, waarbij niet zomaar een maatschappelijk nut, maar een groot maatschappelijk nut in het geding moet zijn?
 25. Wegvallen van EHS-natuur per definitie een op een gecompenseerd moet worden?
 26. Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) tegen grootschalige ingrepen is (waaronder nieuwe bouwwerken), die het landschapsbeeld veranderen?
 27. Het LOP de Culemborger centraal stelt als belangrijkste gebruiker van het landschap en niet de externe toerist?
 28. Veel van onze “overnachtende toeristen” overigens (buitenlandse) arbeiders blijken te zijn!
 29. De infrastructuur voor extra verkeer ten gevolge van de toename van bewoners, recreanten en toeristen in het noordoostelijke gebied rond Culemborg ontbreekt en het Veerweggebied verkeerstechnisch nu al onveilig is?   
 30. Het huidige aangezicht van de meubelzaak bij de entree van de stad via de veerpont, ondanks “Culemborg aan de Lek”, gewoon in stand blijft?
 31. De achterkant van deze meubelzaak een nog veel rampzaliger entree oplevert?
 32. De vele zijstraten in de Vinexwijk Veerweggebied regelmatig geblokkeerd zullen worden door de lange file auto’s, die op de veerpont wachten?
 33. De Monumentencommissie al in 2008 voor het open gat van het afgebrande Veerhuis een nieuwbouwplan in de vorm van een statig koopmanshuis heeft goedgekeurd?
 34. De Monumentencommissie zich nog steeds geen voorstander toont van “Culemborg aan de Lek”?
 35. Het Beeldkwaliteitplan en het Bestemmingsplan Binnenstad juist pleiten tegen een boulevard langs de Lek?
 36. De wettelijke aanwijzing in 1977 van het beschermd stadsgezicht van Culemborg ook het nagenoeg oorspronkelijke silhouet van de stad betreft?
 37. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed definitief niet van plan is om het Veerweggebied en de Lazaruswaard buiten het beschermd stadsgezicht te plaatsen?
 38. De nu geplande bouw van 15 meter hoge appartementen boven op parkeergarages rond de oude jachthaven, het bij wet beschermde silhouet onherstelbaar aantast?
 39. Een nog hoger flatgebouw vlak langs de spoordijk de geluidshinder door treinverkeer in de spoorbrug voor de direct aangrenzende nieuwe Vinexwijk moet inperken?

 

 

 

Werkgroep Bewoners aan de Lek                                                 www.bewonersaandelek.nl