Vervolg Culemborg aan de Lek (2)

Informatienotitie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Culemborg aan de Lek
23 september 2010
S. Wolf/S.Booms/C. Dolman ‐
109532
 

Het project Culemborg aan de Lek is een uitwerking van een initiatiefvoorstel uit de gemeenteraad. Hiervoor is in 2008 een planvisie opgesteld, waarmee uw raad in februari 2009 heeft ingestemd. Bij dat besluit hoorde ook huiswerk voor ons college. In de afgelopen tijd zijn daarvoor gegevens verzameld. Deze informatie was noodzakelijk om vervolgstappen te kunnen maken.

Eind november kunnen wij met u hierover spreken. Wij hebben daartoe een toelichtende notitie in voorbereiding, die wij begin november aan uw agendacommissie zullen aanbieden. Wij zullen daarin de hoofdpunten van de planvisie nogmaals voor u duiden en teruggrijpen op de doelstelling en de ambities van het project. Wij zullen u aangeven in hoeverre die ambities zijn bijgesteld.

Ook hopen wij u dan het langverwachte antwoord van de rijksoverheid te geven of zij bereid is tot toestemming voor het project. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van onderzoek naar de financiële haalbaarheid. Wij zullen u de uitkomst daarvan aangeven en zo nodig de cijfers nader toelichten. Tenslotte zullen wij nader aangeven welke vervolgstappen wij willen nemen om tot nadere samenwerking met de diverse grondeigenaren/partners te komen.

In de notitie zullen wij ook aangeven wat de relatie is tot de dijkversterking, die het Waterschap momenteel voorbereid. Onderdeel van die dijkversterking is dat er een planologische procedure dient te worden gevolgd om de dijkversterking mogelijk te maken. Omdat het project 4 provincies en 11 gemeenten raakt wordt voorgesteld om voor de ruimtelijke procedure het instrument van het Rijksinpassingsplan in te zetten. Wij stemmen in met die keuze.

 

Gemeente Culemborg
Postbus 136
Tel 0345 477 700
Info@culemborg.nl
Ridderstraat 250
4100 AC Culemborg
Fax 0345 477 950 www.culemborg.nl