Standpunt CU in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten

Graag willen we als ChristenUnie Statenfractie gebruik maken van de mogelijkheid een reactie te geven op de plannen Culemborg aan de lek.

 

Als Statenfractie van de ChristenUnie delen wij de zorgen die onze plaatselijke ChristenUnie fractie in de persoon van Daniel Jumelet al diverse keren heeft verwoord binnen de Culemborgse gemeenschap. De Statenfractie van de ChristenUnie is van mening dat we zuinig moeten zijn op de uiterwaarden. De ontwikkelingen rond de Ecologische hoofdstructuur mogen wat ons betreft niet stopgezet worden. Stilstand is in deze ook achteruitgang. De ChristenUnie is een voorstander van behoud van Cultuur historische elementen in zowel de stad als in het landschap. Daarbij horen wat de ChristenUnie betreft ook de agrarische landschappen.

 

Als ChristenUnie Statenfractie hebben wij onlangs bij de uitbreidingsplannen van Culemborg binnen provinciale staten ook onze zorgen geuit als het gaat om de woningbouwplannen van Culemborg. Ontwikkeling van beperkt aantal nieuwe woningen bedoeld om starters op de woningmarkt en/of ouderen vanuit de Culemborgse gemeenschap een plek te geven juichen wij als ChristenUnie van harte toe maar de ChristenUnie is geen voorstander van bouwen van woningen voor de groei, mede omdat toekomstige ontwikkelingen aangeven dat we op termijn ook in rivierenland geconfronteerd zullen gaan worden met de vergrijzing en verminderde vraag van woningen. Tevens heeft de ChristenUnie bij diezelfde uitbreidingsplannen er voor gepleit voor natuur compensatie, echter hiervoor kregen wij onvoldoende steun.

 

Het zal u duidelijk zijn dat ook de provinciale ChristenUnie grote vraagtekens heeft bij de ambities en de plannen die Culemborg heeft. Een speerpunt uit het verkiezingsprogramma is dat het ruimtelijke beleid van de provincie er op gericht moet zijn om de open ruimte zo min mogelijk aan te tasten, en het open landschap zoveel mogelijk te behouden. De ChristenUnie kiest "uitovertuiging" voor een duurzaam en sociaal Gelderland.

     

Pieter Plug - lijsttrekker ChristenUnie

Lijst 5
http://culemborg.christenunie.nl/k/n6021/news/view/472474/341186/CU-Stat...