Op de bres voor behoud Afgraving (Redichemse Waard)

Natuurwaarde om zeep geholpen.

Het kan er zo mooi zijn. De oude woonterp in de Redichemse Waard met z’n zomerdijk. Het sluisje en de overlaat. De steiger en insteekweg. Een fraaie landtong waar beschermde plantensoorten als sikkelklaver, wilde reseda, weidegeelster, heksenmelk, zeepkruid en kruisbladwalstro weer een kans krijgen. Waar je langs het historische jaagpad tussen Culemborg en Beusichem kon wandelen, genietend van de unieke vergezichten met weide- en zangvogels als kievit, kwartelkoning, zilverreiger, blauwborstje en ijsvogel. Inmiddels is het jaagpad afgesloten door het weitje van de beer van Beusichem, het krulharig varken dat met zijn onderbit de krib bewaakt. Er zitten ook uilen. En is een bever gespot!
Inmiddels is het bijna allemaal om zeep geholpen. Er staat nu een afrastering van prikkeldraad om dit natuurterrein, in de volksmond De Afgraving genoemd; borden met ‘Verboden Toegang’ zijn geplaatst. De landtong met het restant van het oorspronkelijke rivierduin (een van de grootste van Europa) is verwoest door diepploegen en maisteelt, een honderd jaar oude boomgaard is illegaal gekapt, natuurwaarden in het gebied zijn verloren gegaan door intensief agrarisch grondgebruik, een overmaat aan bestrijdingsmiddelen, giermestdump en varkensfok.

 

Ecologische Hoofdstructuur.

Helaas lijkt niemand  meer te beseffen dat het hier om een beschermd natuurgebied gaat dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur van ons land met de status van waardevol en nationaal landschap. Het sluit aan bij het Rivierenlandse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, genomineerd voor de Wereld Erfgoedlijst 2019 en als Speerpunt voor interessante recreatieve doelstellingen. Dit houdt in dat een wijziging van het bestemmingsplan niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van dit gebied significant worden aangetast.
Toch is dit precies wat nu onomkeerbaar dreigt te gebeuren als het college van B&W niet terugkomt op haar besluit om het erfpachtcontract te beëindigen met eigenaar Sanderse van Projekt Maatschappij Sydney BV.
Dit zal namelijk cruciale gevolgen hebben voor het beheer, omdat de gemeente als erfpachter van dit waardevolle natuurgebied hiermee het absolute beheersrecht tot 2068 over dit gebied uit handen geeft! Een beheersrecht dat van het grootste belang is om de natuur in de Redichemse Waard veilig te stellen.

 

Absoluut beheersrecht uit handen geven? Het is ons volstrekt onduidelijk wat de motieven van de gemeente kunnen zijn om nu gratis en zonder tegenprestatie afstand te doen van deze positie. Wij vragen ons af of dit wettelijk wel kan, maar óók waarom de gemeente de alleenheerschappij over dit waardevolle natuurgebied gunt aan een Projekt Maatschappij die dit terrein al jarenlang wil benutten voor zandwinning, slibstort en geldelijk gewin.   

 

Zand, het nieuwe goud.    
Ziet u de zandzuigers al staan in de zeilvijver? Alle harde afspraken uit 1968 met Sydney BV over de gemeentelijke rechten tot het gebruik van de zeilvijver zullen ook hiermee wederom met voeten worden getreden!  
Voor veel inwoners van Culemborg, onder wie roeiers, zeilers, zwemmers en recreanten, is deze nieuwe zet van het college, dan ook een ramp. Nu al is door Sydney BV het terrein afgesloten en zijn borden met Verboden Toegang geplaatst, een ingreep die illegaal is en niet strookt met afspraken die hierover met de gemeente zijn gemaakt. Iets dat alleen kon gebeuren omdat de gemeente al jaren haar toezicht- en beheerstaak heeft verwaarloosd en nooit handhavend is opgetreden, zodat Projectmaatschappij Sydney BV ongehinderd zijn gang kon gaan!
Overigens kunnen wij ons niet voorstellen dat  Provincie, Rijkswaterstaat en het Waterschap  toestemming zullen geven voor de plannen van Sydney BV , die volstrekt in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan en overige provinciale- en rijkskaders.

 

Groene bestuurder?
Intussen zegt wethouder Stolwijk andere mogelijkheden voor het gebied te onderzoeken, zoals  aankoop  van (delen van) de Redichemse Waard. Maar met welke middelen, vragen wij ons af, zou hij dit dan willen doen? De gemeente heeft die niet.     
 
Daarom roepen wij B&W en de Gemeenteraad op zich als goed bestuurder te gedragen door het besluit inzake de erfpacht terug te draaien, dit waardevolle natuurgebied fatsoenlijk te beheren, eindelijk serieus te gaan handhaven op grond van het bestemmingsplan, transparantie te betrachten in planvorming, de natuur te herstellen met behoud en versterking van bestaande landschappelijke elementen en de Redichemse Waard open te stellen voor recreanten, watersporters en natuurliefhebbers.
Omdat wat ons betreft niet alles van waarde weerloos is.

 

Maakt u zich ook zorgen? Meld u dan aan bij de nieuwsbrief van Bewoners aan de Lek zodat u voor ons bereikbaar bent.

 

Dit stuk is tot stand gekomen door samenwerking van onderstaande betrokken Culemborgse organisaties.

STICHTING REDICHEM-DE GEEREN,
GENOOTSCHAP VOET VAN OUDHEUSDEN,
NATUUR- EN VOGELWACHT CULEMBORG  en WAARDEVOL CULEMBORG