De 'statuten' van Waardevol Culemborg

Samenwerkingsverband van Stichting Culemborg Stadsgezicht Platform Bewoners aan de Lek De Gelderse Milieufederatie Stichting Redichem de Geeren
CULEMBORG AAN DE LEK BELICHT
1. Veiligheid: De Rijksoverheid heeft de conclusie getrokken, dat een minimale dijkversterking volstaat als garantie voor rivierveiligheid. Er wordt dan voldaan aan de nieuwe Deltanormen. Een forser en robuuster systeem voor hoogwaterbescherming bij Culemborg is overbodig.
2. Veiligheid: Als gevolg van diepe zandwinning en de blokkering van waterafvoer door de nieuwe jachthaven met verhoogd bodemniveau zal een sterke toename van kwelwater ontstaan en wordt de rivierveiligheid zelfs ondergraven.
3. Veiligheid Ook de ongeveer 2 meter ophoging van het huidige campingterrein tot de wettelijk verplichte + 7 meter NAP, zal een efficiënte hoogwater afvoer merkbaar in de weg staan.
4. Veiligheid: Op 6 januari is aan de Raad een nieuwe versie van Culemborg aan de Lek gepresenteerd. Hierin is rivierveiligheid als primaire doelstelling opgegeven. Het plan gaat overigens voornamelijk over gebiedsontwikkeling en niet over rivierveiligheid. In de context van rivierveiligheid is CADL dus overbodig.
5. Veiligheid: In de brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat (8/10/2010) ontbreekt de door B&W gedane uitspraak, dat er grote kans is op een vergunning voor CadL. Neen, de Minister wijst op het feit dat “overige wet- en regelgeving” van belang is en toetsing aan meerdere beoordelingscriteria wil de vereiste Waterwetvergunning worden verstrekt.
6. Natuur: “Het landschap rond Culemborg is in haar huidige vorm zo divers en waardevol, dat er geen behoefte is aan grootschalige ingrepen die het landschap veranderen.” Zo staat het letterlijk in het LOP. Hoe is dat te rijmen met het plan om de Redichemse- en Lazaruswaard – schitterend onderdeel van het beschermde Nationaal Landschap Rivierengebied én onderdeel van de EHS – grootscheeps af te graven?
7. Natuur: Het weggraven en extern vermarkten van miljoenen kubieke meters zand doet diepe putten ontstaan. Hiervoor is in de verste verte niet voldoende vulmateriaal uit het eigen gebied beschikbaar, om door middel van verondieping nieuwe natuur te creëren. Putten dieper dan 6 meter vallen sowieso niet onder nieuwe natuur.
8. Natuur: De verondieping van de meer dan 20 meter diepe Redichemse Afgraving is nog minder haalbaar, tenzij ook hiervoor “klei” van buiten de Lazaruswaaard in de vorm van slib wordt aangevoerd.
9. Natuur en Cultuur: Uit landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt is het graven van geulen en verlagen van maaiveld en zomerkaden in dit eeuwenoude landschap een doodzonde. Denk aan het verloren gaan van de resten van Redichem. Denk ook aan de schade aan bestaande flora en fauna, inclusief uilen en andere roofvogels evenals trekvogels, zilverreigers en weidevogels.
Beschermde amfibieën waaronder de kamsalamander zullen verdwijnen. Talrijke bijzondere plantensoorten zoals streepzaad, beemdkroon en kleine ratelaar gaan teloor.
10. Cultuur : Een groot nieuw woonblok tussen de dijk en de huidige haven verbetert de ruimtelijke relatie met de historische binnenstad absoluut niet. In tegendeel: het bestaande zicht (ook voor passerende toeristen) vanaf de dijk op de haven gaat volledig verloren.
11. Cultuur: Het voor het Veerweggebied en het Stadsfront vereiste nieuwe bestemmingsplan wordt niet gesteund door Rijksbeleid en komt in botsing met het sinds 1977 wettelijk beschermde stadsgezicht en stadssilhouet..
12. Recreatie en Toerisme: In toeristische trekpleisters als Schoonhoven en Wijk bij Duurstede is vergelijkbare hoogbouw (eerst parkeergarages, dan havenwinkels met daar bovenop nog 2 tot 3 bouwlagen met appartementen) direct langs de rivier ondenkbaar.
13. Recreatie en Toerisme: Doorgerekend op basis van het Raadsvoorstel 0601211 (2/3/2006), zal de verruiming van de jachthaven met 140 ligplaatsen onvoldoende financieel soelaas bieden voor het door CadL veroorzaakte wegvallen van de inkomsten uit de camping: het jarenlange verlies blijft mede hierdoor structureel en waarschijnlijk even omvangrijk. Uit oogpunt van exploitatie van de jachthaven is CADL dus overbodig.
14. Recreatie en Toerisme: Het opheffen van de camping, het ter plekke vrijwel ontoegankelijk maken van de Lekoever voor “badgasten” en het verjagen van diverse verenigingen langs de rivier, zorgen eerder voor afname dan voor de beoogde toename van recreatie.
15. Verkeer: Culemborg Noordoost wordt met een kleine 500 woningen uitgebreid wanneer alle plannen en projecten van de gemeente bij elkaar worden opgeteld. Bij een gemiddelde gezinsgrootte van 2,2 betekent dit 1100 nieuwe inwoners. Tel daar de verwachte verhoogde toeristenstroom bij en het wordt duidelijk dat de verkeersproblemen aan de Lek fors zullen toenemen terwijl daarvoor geen voorzieningen worden getroffen.
16. Draagvlak: De slotsamenvatting van de overigens midden in de zomervakantie gehouden workshops op 14 juli 2008 laat zien, dat de deelnemers zeer kritisch tot negatief staan tegenover de gemeentelijke voornemens. Een recente poll door de Culemborgse Courant (medio januari 2011) wijst bovendien uit, dat bij 80% van de bevolking geen duidelijkheid bestaat over CadL. Een en ander is totaal in strijd met het door B&W gesuggereerde draagvlak onder de bevolking. Sterker nog, de bevolking ziet weinig tot geen noodzaak voor de plannen.